ชื่อบทความ : ลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจำกัดและวิธีวัดสำหรับการป้องกันของเครื่องรับสัญญาณออฟบอร์ดสำหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน

หมายเลข : มอก. 2930−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 50 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ขีดจํากัดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การป้องกัน สําหรับเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ในช่วงความถี่ 30 MHz ถึง 1 000 MHz ใน สภาพแวดล้อมสําหรับอยู่อาศัย การเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นี้อาจไม่สามารถให้ความคุ้มครองที่เพียงพอกับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชนิดใหม่ หรือเครื่องรับสัญญาณวิทยุที่ใช้ในที่อยู่อาศัย ที่มีระยะการใช้งานใกล้กับ ยานพาหนะ เรือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใกล้กว่าระยะ 10 m หมายเหตุ1 การเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจให้การป้องกันที่ เพียงพอสําหรับเครื่องรับสัญญาณที่มีการส่งผ่านแบบอื่น เมื่อนํามาใช้ใน สภาพแวดล้อมสําหรับอยู่อาศัย . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5365 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลักษณะสัญญาณรบกวนวิทยุ ขีดจำกัดและวิธีวัดสำหรับการป้องกันของเครื่องรับสัญญาณออฟบอร์ดสำหรับยานพาหนะ เรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน