ชื่อบทความ : อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสายสำหรับการประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าโหมด 2

หมายเลข : มอก. 2911-2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 48 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสาย (IC-CPD) สําหรับการประจุ ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าโหมด 2 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า IC-CPD โดยจะรวมถึง ฟังก์ชันการควบคุมและความปลอดภัยด้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับอุปกรณ์พกพา ที่ทํางานพร้อมๆกันในการทําหน้าที่ตรวจจับกระแสเหลือ เปรียบเทียบค่ากระแสเหลือนี้กับกระแสเหลือทำงานและทําหน้าที่เปิดวงจรที่ทำการป้องกันเมื่อกระแสเหลือมีค่าเกินค่ากระแสเหลือที่ทำงาน IC-CPD ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานฉบับนี้ • มีตัวควบคุมทําหน้าที่นำร่องควบคุม (control pilot function controller) โดยมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม IEC TS 62763; หมายเหตุ IEC TS 62763 ได้ยกเลิกและให้ไปดูใน Annex A ในมาตรฐาน IEC 61851-1 แทน . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5363 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสายสำหรับการประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าโหมด 2