ชื่อบทความ : สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว

หมายเลข : มอก. 1050−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 55 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะสายให้อาหารในทางเดินอาหารปราศจากเชื้อและใช้งาน เพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5370 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว