ชื่อบทความ : เครื่องผสมวัสดุผิวทาง สำหรับงานปะซ่อม และ/หรือปรับปรุงผิวทางลาดยาง แบบลากจูง

หมายเลข : มอก. 2950−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 32 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องผสมวัสดุผิวทาง สำหรับงานปะซ่อมและ/หรือปรบปรับปรุงผิวทางลาดยาง แบบลากจูง ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นต้นกําลัง ขนาดไม่เกิน 12 kW ที่มีลักษณะการทำงานแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5347 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องผสมวัสดุผิวทาง สำหรับงานปะซ่อม และ/หรือปรับปรุงผิวทางลาดยาง แบบลากจูง