ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 8 การทำเครื่องหมายที่ขั้วต่อและทิศทางการหมุน

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 8−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 43 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนเล่มนี้ใช้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับและ กระแสตรง และกําหนด ก) กฎในการชี้บ่งจุดต่อของขดลวด ข) การทําเครื่องหมายที่ขั้วต่อของขดลวด ค) ทิศทางการหมุน ง) ความสัมพันธระหว่างการทำเครื่องหมายที่ขั้วต่อกับทิศทางการหมนุ จ) การทําเครื่องหมายที่ขั้วต่ออุปกรณ์ช่วย ฉ) แผนภาพการต่อของเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสังหัน ไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐาน ฉบับนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60034-8: 2014 ข้อ 1.

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5358 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 8 การทำเครื่องหมายที่ขั้วต่อและทิศทางการหมุน