ชื่อบทความ : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 5 การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส

หมายเลข : มอก. 1324 เล่ม 5−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 11 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุคุณลักษณะที่ต้องการสาหรับการทดสอบที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง (เกินกว่า 50 °C) และวิธีการสําหรับการรับรอง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทดสอบที่เหมาะสม โดยใช้กับวัสดุที่ได้รับการรับรอง คุณสมบัติสำหรับช่วงอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องตามคําแนะนำของผู้ทำเท่านั้น

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5326 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 5 การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส