ชื่อบทความ : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน

หมายเลข : มอก. 61215 เล่ม 1(3)−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 61215-1-3:2016 ข้อ 1. โดยเพิ่มข้อความดังนี้ กําหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงเซลลแสงอาทิตย์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับการใช้งานระยะยาวในภาวะกลางแจ้งทั่วไป ที่ได้กําหนดไว้ใน IEC 60721-2-1 มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เจตนาให้ใช้้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (a-Si; a-Si/μc-Si) แบบแผ่นราบทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการทดสอบของเทคโนโลยีนี้เพิ่มเติมจาก มอก. 61215 เล่ม 1 และ มอก. 61215 เล่ม 2 ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนําไปใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำได้ (1-3 suns) . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5319 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน