ชื่อบทความ : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 1 หลักการทั่วไป

หมายเลข : มอก. 1324 เล่ม 1−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดวิธีการทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมเพื่อหารอยความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) เช่น รอยร้าวรอยเกย รอยพับ รูพรุน และการหลอมละลายไม่สมบูรณ์ ที่เปิดสู่พื้นผิวของวัสดุทดสอบ ใช้กับวัสดุโลหะ และใช้กับวัสดุอื่นที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารแทรกซึม และไม่พรุนเกินไป (เช่น งานหล่อ งานตีขึ้นรูป งานเชื่อม งานเซรามิก และอื่นๆ) ระบุข้อกําหนดสําหรับกระบวนการและการควบคุุมการทดสอบ แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์การยอมรับ และไม่ได้กําหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของแต่ละระบบการทดสอบสําหรับการใช้งานหรือเป็นข้อกําหนดสำหรับเครื่องทดสอบ

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5322 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบโดยไม่ทำลาย : การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึมและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 1 หลักการทั่วไป