ชื่อบทความ : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 4 อุปกรณ์

หมายเลข : มอก. 1324 เล่ม 4−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 10 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑัอุตสาหกรรมนี้ กําหนดลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม ขึ้นอยู่กับจํานวนการทดสอบและขนาดของ ชิ้นงานทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมอุปกรณ์ 2 แบบ คือ ก) แบบที่เคลื่อนย้ายได้เหมาะสําหรับเคลื่อนย้ายไปทดสอบภาคสนาม ข) แบบติดตั้งอยู่กับที่

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5325 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 4 อุปกรณ์