ชื่อบทความ : บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค.62) หน้า 14-15 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 1.1 บัญชี 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ บัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุม ลำดับที่ 24 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos ) และลำดับที่ 25 คลอร์ไพริฟอส -เมทิล (chlorpyrifos -methyl ) 1.2 บัญชี 4 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ บัญชี 4.2 รายชื่อกลุ่มสารควบคุม ลำดับที่ 15 สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (amphoteric surfactants ) 1.3 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ บัญชี 5.1 รายชื่อ สารควบคุม ลำดับที่ 60 กรดเมทอกซีอะซีติก (methoxyacetic acid) หรือ กรด - 2 -เมทอกซีอะซีติก ( 2 -methoxyacetic acid) หรือ เมทิลอีเทอร์ (methyl ether) และลำดับที่ 477 เฮกซะคลอโรเบนซีน (hexachlorobenzene) . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562