ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค.62) หน้า 22 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณา เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ คำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ตามที่แนบท้ายประกาศนี้แทน ข้อ 2 คำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบ ฆพ. 1) ดำเนินการหรือ ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562