ชื่อบทความ : กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศศนี้เรียกว่า “ประกาศศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติม ในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ข้อ2๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขายอาหารสัตว์ พ.ศ.2559 “ สำหรับปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม (Calcium) ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารไก่ไข่ หรือเป็ดไข่ สามารถให้ใช้แคลเซียมปริมาณสูงสุดไม่เกิน 50,000 มิลลิกรัม ในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 1 กิโลกรัม” . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562