ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 258 ง (17 ต.ค.62) หน้า 25-26  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ตรวจวัดปริมาณน น้ำตาล ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ข้อ 2 การตรวจวัดปริมาณน น้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่ม ในประเภทที่ 02.02 ประเภทที่ 02.03 และประเภทที่ 02.04 ของบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ให้ตรวจวัดจากปริมาณน น้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar ) ที่อยู่ในสินค้านั้น ๆ ทั้งน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและน้ำตาลที่เติมในกระบวนการผลิต . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล