ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 35-44 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเชื่อมต่อหลอมละลายโลหะให้ติดกัน โดยใช้หลักการความร้อนที่เกิดจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานและใช้ฟลักซ์ที่หุ้มลวดอยู่เป็นแก๊ส และสแลกปกคลุมบ่อหลอมละลายอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีทักษะการเชื่อมในรูปแบบท่าต่าง ๆ (ท่าแนวราบ ท่าแนวตั้ง ท่าแนวขนานนอน ท่าเหนือศีรษะ) ที่มีคุณภาพของรอยเชื่อมตามมาตรฐานสากล . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ