ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค.60) หน้า 18-25 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง คำนวณแรงความดัน และอัตราการไหลของระบบวงจรนิวเมติกส์ จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์ได้ จัดทำแผนการประกอบติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคระบบนิวเมติกส์