ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ลูกถ้วยแขวนในระบบส่งไฟฟ้า : พอร์ซเลน 2 

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : TRANSMISSION SUSPENSION TYPE PORCELAIN INSULATORS

หมายเลข : มอก. 2623 เล่ม 2(2)−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 81 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมลูกถ้วยแขวนในระบบส่งไฟฟ้าเนื้อพอร์ซเลน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 228.6 mm ที่ทําโดยกรรมวิธีเปียก (wet process) และใช้ในระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้ จะเรียกว่า “ลูกถ้วย” หมายเหตุ ลูกถ้วยแบบ 52-1 แบบ 52-2 แบบ 52-9-A และแบบ 52-9-B อยู่ในขอบข่ายของ มอก. 2623 เล่ม 2(1) กําหนดขึ้นไว้เป็นเกณฑ์คุณลักษณะขั้นมูลฐาน หากการใช้งานที่ต้องการ ให้เกณฑ์คุณลักษณะสูงขึ้นไปจากรายละเอียดที่กําหนดในมาตรฐานเล่มนี้ และ/หรือ เพิ่มเติมคุณลักษณะที่ยังมิได้ระบุไว้ในมาตราฐานเล่มนี้ ก็ให้กระทำได้และให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ทำกับผู้ซื้อ

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย เอกสารอ้างิอิง ทั่วไป วัสดุแบบ รูปร่าง มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ระยะรั่ว และพิกัด เครื่องหมาย และฉลาก การชักตัวอย่าง การทดสอบ และเกณฑ์ตัดสิน และภาคผนวก ก.

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5394 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแขวนในระบบส่งไฟฟ้า : พอร์ชเลน