ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เครื่องออกกําลังกายในที่ร่ม เล่ม 1 ข้อกําหนดทั่วไปด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : INDOOR EXERCISE EQUIPMENT PART 1 GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS

หมายเลข : มอก. 2880 เล่ม 1−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 82 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานภายในที่ร่ม ชนิดใช้ไฟฟ้าและ ไม่ใช้ไฟฟ้า หมายเหตุ สถานที่ใช้งานภายในที่ร่ม เช่น สมาคมกีฬา สถานศึกษา โรงแรม สถานออกกําลังกาย สโมสร บ้านพักอาศัย

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ชนิด และประเภท คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน การทดสอบ ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. และภาคผนวก ง.

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5395 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องออกกำลังกายในที่ร่ม เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ