ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : SHOULDER BRUSH CUTTERS 

หมายเลข : มอก. 2765−2560 

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 85 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีกําลังที่กําหนดสูงสุดไม่เกิน 2 kW เป็นต้นกำลัง

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม ชนิด ส่่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน และการทดสอบ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5398 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า