ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 2 (4 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 50-51 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/002/T_0050.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 (2) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ข้อ 2 ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ให้ระบุรหัสเป็นอักษร กษ ตามด้วยหมายเลขที่เลขาธิการกำหนด ทั้งนี้ หากเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจะระบุรหัสเป็นอักษร AC แทนอักษร กษ ก็ได้ กรณีสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศให้ระบุรหัสเป็นอักษรภาษาอังกฤษตามชื่อประเทศส่งออกที่เป็นผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานไอเอสโอ 3166 (ISO 3166) ข้อ 3 มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง ให้แสดงรหัสโดยระบุหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยมิต้องระบุปีที่กำหนดมาตรฐานและให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ....