ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 13 ง (18 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 12-16 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0012.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อให้การรมยาตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพลักษณ์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG CODE) และระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ....