กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 3 ก (19 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 5-6

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/003/T_0005.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 5 วรรคสาม ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” ….

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 เพื่อขยายระยะเวลาการใช้บังคับการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน รวมทั้งใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้