ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5969 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงผง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 52 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0052.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในรูปแบบผงแห้ง (powdered roselle extract) ที่ได้จากการนําส่วนกลีบเลี้ยงและริ้วประดับของกระเจี๊ยบแดง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

- การนําสารสกัดตามมาตรฐานนี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้น

- ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (finished product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้เมื่อกระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3092 - 2563