ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5970 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดบัวบกผง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 53 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0053.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ครอบคลุมสารสกัดบัวบกในรูปแบบผงแห้ง (powdered centella extract) ที่มีปริมาณของสารอะเซียติโคไซด์ (asiaticoside) และมาเดคาสโซไซด์ (madecassoside)                                    รวมกันไม่น้อยกว่า 4% โดยมวล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

- การนําสารสกัดตามมาตรฐานนี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้น

- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (finished product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้เมื่อกระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3093 - 2563