ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 422) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำมันปลา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 34-38 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/031/T_0034.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้น้ำมันปลา เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “น้ำมันปลา” (fish oils) หมายความว่า กลีเซอไรด์ของกรดไขมันชนิดต่าง ๆ รวมถึงกรดไขมันในรูปของเอทิลเอสเตอร์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำประเภทมีเปลือกที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร อาจมีส่วนประกอบของลิพิดอื่น (lipids) และสารที่แซพอนิไฟด์ไม่ได้ ซึ่งพบได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงน้ำมันปลาที่ทำให้แห้งด้วย ....