กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 13 ก (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 1-6

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/013/T_0001.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555

(2) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้า  เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ซึ่งประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6 (1) (ก) ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อมูลเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ....