ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 2 : ใบ ส่วนเหนือดิน และทั้งต้น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 36 ง (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 26 (ท้ายประกาศ 11 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/036/T_0026.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของพืชสมุนไพรแห้ง ซึ่งได้จากใบ หรือส่วนเหนือดิน หรือทั้งต้น (รวมส่วนที่อยู่ใต้ดิน) ของพืชสมุนไพร ตามนิยามผลิตภัณฑ์ ข้อ 2.1 ที่ผ่านการจัดเตรียมและบรรจุเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาคผนวก ก) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์

หมายเลขมาตรฐาน : มกษ. 3005 เล่ม 2-2563