ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 3 : ดอก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 36 ง (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 27 (ท้ายประกาศ 12 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/036/T_0027.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของพืชสมุนไพรแห้ง ซึ่งได้จากดอกของพืชสมุนไพร ตามนิยามผลิตภัณฑ์ ข้อ 2.1 ที่ผ่านการจัดเตรียมและบรรจุเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ภาคผนวก ก) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ ยาแผนโบราณสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์

หมายเลขมาตรฐาน : มกษ. 3005 เล่ม 3-2563