ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 36 ง (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 30 (ท้ายประกาศ 6 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/036/T_0030.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ตั้งแต่การเตรียมปัจจัยการผลิต การผลิตก้อนวัสดุเพาะ การใส่เชื้อเห็ดขยาย การบ่มก้อนเชื้อเห็ด รวมถึงการเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่าย เพื่อให้ได้ก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิด ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน เหมาะสำหรับนำไปผลิตเห็ดเพื่อการบริโภค

หมายเลขมาตรฐาน : มกษ. 2510 - 2563