ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 36 ง (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 33

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/036/T_0033.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อแก้ไขนิยามโรคไข้หวัดนกกรณีสงสัยว่าป่วยให้ครอบคลุมอาการของโรค และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาโรคไข้หวัดนกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ....