ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 39 ง (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 20-24

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/039/T_0020.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 18 มาตรา 28 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  การลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนจึงออกมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ข้อ 2 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ....