ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B ที่ใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 39 ง (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 25

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/039/T_0025.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องจักรที่มีระบบทันสมัย และมีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตหรือบริการสำหรับกิจการในกลุ่ม B