ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2564 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 39 ง (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 26-35

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/039/T_0026.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกประเภทตามนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ