ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 43 ง (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 15-17 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/043/T_0015.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ปริมาณ ราคา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนดไปแล้ว นั้น เพื่อให้การปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ และราคามีความเหมาะสม เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ....