ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 43 ง (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) หน้า 28-29

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/043/T_0028.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สิ้นผลใช้บังคับ จึงทำให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งราคาและปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สิ้นผลใช้บังคับ ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจกำหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว เห็นควรคงมาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ และป้องกันการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ....