ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 93 ง (30 เมษายน พ.ศ. 2564) หน้า 8-10 (แนบท้าย 76 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/093/T_0008.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปหมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขายได้ทั่วไป โดยผู้ขายไม่ต้องมีใบอนุญาตขาย

ยาจากสมุนไพรหมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (1) ของบทนิยามคำว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพหมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (2) ของบทนิยามคำว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ....