โดยที่ได้มีการยกเลิกการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 52 ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และใช้ความต่อไปนี้แทน ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 2 ง (5 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 1

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/002/T_0001.PDF

อาหาร, กระท่อม, สารสกัดกระท่อม, อาหารใหม่