ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

     ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ไว้แล้วนั้น โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารสำหรับรถมาตรฐาน 1 (ก) และมาตรฐาน 4 (ก) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนารถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพบริการที่ดีขึ้น ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 (2) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 8 ง (12 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 26

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/008/T_0026.PDF

คมนาคม, ขนส่ง, รถโดยสาร, ที่นั่งผู้โดยสาร