ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

  • “พลังงานความร้อน” หมายความว่า พลังงานความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทใด เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน ขยะอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอย เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะมูลฝอย เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น รวมถึงพลังงานความร้อนที่เกิดจากลมร้อนทิ้ง พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ และปฏิกิริยานิวเคลียร์
  • “พลังงานหรือกระบวนการอื่น” หมายความว่า พลังงานหรือกระบวนการอื่นที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) เป็นต้น
  • “โรงไฟฟ้า” หมายความว่า สถานประกอบกิจการพลังงานที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนหรือจากพลังงานหรือกระบวนการอื่น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
  • “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
  • “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
  • “รายงาน” หมายความว่า รายงานที่ผู้รับใบอนุญาตต้องนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ได้แก่

(1) รายงานรับรองความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ

(2) รายงานแผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน

(3) รายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(4) รายงานการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม

(5) รายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

  • “กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • “สำนักงาน กกพ.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และให้หมายความรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต

ข้อ 4 การพิจารณามาตรฐานเกี่ยวกับการปล่อยทิ้งอากาศเสีย การระบายน้ำทิ้ง การปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงจากโรงไฟฟ้าออกสู่สิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยระบุมาตรฐานใด ๆ ที่เข้มงวดและส่งผลดีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมกว่าระเบียบนี้ ให้ใช้มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าเป็นสำคัญ ...."

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 9 ง (13 มกราคม พ.ศ. 2565) หน้า 1-15 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/009/T_0001.PDF

สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, โรงไฟฟ้า, มาตรฐานการจัดการ, การปล่อย, อากาศเสีย, น้ำทิ้ง, หม้อน้ำ, สิ่งปฏิกูล, ของเสีย, ของเสียอันตราย