ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 23 ว่าด้วยการตรวจวัดและการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจการการบิน

     โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการ Global Market-Based Measure (GMBM) อันเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Global Aspirational Goal ในการรักษาระดับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของภาคการบินพลเรือนระหว่างประเทศไม่ให้เกินกว่าระดับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิของปี 2563 (Carbon-Neutral Growth 2020) โดยใช้กลไกการชดเชยและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยประเทศไทยจะต้องเริ่มส่งข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายการบินของไทยให้แก่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ดังนั้น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องกำหนดจัดทำและปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายการบินของไทยให้สอดคล้องกับภาคผนวกที่ 16 เล่ม 4 การชดเชยและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจการเดินอากาศ (Annex 16 Volume IV Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)) ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

     อาศัยอำนาจตำมความในมาตรา 41/117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจะต้องดำเนินการปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัยและปฏิบัติการในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับตามข้อบังคับที่ผู้อำนวยการกำหนด ประกอบกับมติคณะกรรมการการบินพลเรือนในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับในเรื่องการตรวจวัดและการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกิจการการบินของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศไว้ ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 37 ง  (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 21-28 (ท้ายประกาศ 10 หน้า)

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload?id=139D037S0000000002100

การคมนาคม, การบิน, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์