ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ในหมวด 1 การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 41 ง  (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 5-7 (ท้ายประกาศ 10 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/041/T_0005.PDF

อาหาร, ห้องปฏิบัติการ, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, การรับรองคุณภาพ, การขึ้นทะเบียน