ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6254 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีวัดปริมาณฮาโลเจนในระดับต่ำด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีแบบไอออน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุเครื่องทดสอบและวิธีดําเนินการในการวัดปริมาณของฮาโลเจนที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ของวัสดุที่มาจากโครงสร้างสายไฟฟ้าหรือเคเบิลเส้นใยนําแสง วิธีวัดที่ระบุในมาตรฐานนี้มีเจตนาเพื่อการวัดปริมาณของคลอรีน (Cl) โบรมีน (Br) ฟลูออไรด์ (F) และไอโอดีน (I) ด้วยเทคนิควิเคราะห์ของเครื่องโครมาโทกราฟีแบบไอออนสําหรับการวิเคราะห์สารละลายที่เป็นน้ำซึ่งเป็นผลมาจากก๊าซที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ วิธีดําเนินการทางความร้อน (การเผาไหม้) ในมาตรฐานเล่มนี้เหมือนกับ IEC 60754-2 วิธีนี้มีเจตนาไว้สําหรับวัสดุที่มีปริมาณฮาโลเจนแต่ละตัวไม่เกิน 10 mg/g วิธีวัดที่ระบุในมาตรฐานนี้มีเจตนาไว้สําหรับการทดสอบแต่ละส่วนประกอบของโครงสร้างสายไฟฟ้า การใช้วิธีการนี้จะช่วยให้สามารถทวนสอบคุณลักษณะที่ต้องการที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมสําหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงสร้างสายไฟฟ้าได้

หมายเหตุ 1 มาตรฐานสายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องควรระบุส่วนประกอบของสายไฟฟ้าที่ควรจะทดสอบ

หมายเหตุ 2 วิธีทดสอบนี้อาจใช้ในการทดสอบวัสดุที่จะใช้ในการผลิตสายไฟฟ้า เพื่อเหตุผลด้านความแม่นยํา ไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้สําหรับคาของกรดฮาโลเจนที่เกิดขึ้นน้อยกว่า 0.1 mg/g ของตัวอย่างที่นํามา

มอก. 2757 เล่ม 3-2564่

ราชกิจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 7้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0007.PDF

สายไฟฟ้า, เคเบิล, เส้นใยนำแสง, ฮาโลเจน, คลอรีน, โบรมีน, ฟลูออไรด์, ไอโอดีน, การไหม้ไฟ, ก๊าซจากการเผาไหม้, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มอก.