ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6255 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตแห้งสำเร็จรูป 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะคอนกรีตแห้งสําเร็จรูป (dry premixed concrete) ที่สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมมวลรวมเพิ่มเติม นําไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสําหรับงานคอนกรีตทั่วไป เช่น เทพื้น เททับหลัง เสาเอ็นของอิฐก่อ เสาเอ็นของคอนกรีตบล็อก ระเบียง ทางเท้า กันสาด เสา คาน ถนน พื้นลานจอดรถ เนื้อหาประกอบด้วยขอบข่าย บทนิยาม ประเภทและชั้นคุณภาพ วัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และภาคผนวก ก.

มอก. 3202-2564

ราชกิจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 43 ง (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) หน้า 8

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/043/T_0008.PDF

วัสดุก่อสร้าง, คอนกรีต, คอนกรีตแห้งสำเร็จรูป, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มอก.,