ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ โดยวิธีการทดสอบและตรวจสอบอื่น พ.ศ. 2565

ด้วยกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560 ข้อ 22 และข้อ 36 (3) กำหนดวิธีการทดสอบและตรวจสอบเพื่อการซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ครบวาระซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องทำการหยุดการใช้งานทั้งระบบ และเนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่งที่ไม่สามารถหยุดการทำงานทั้งระบบได้ ทำให้ไม่สามารถทำการทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและผู้ประกอบกิจการควบคุมมีทางเลือกในการซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ได้อีกวิธีการหนึ่ง เห็นควรให้กำหนดวิธีการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ โดยวิธีการอื่นที่ไม่ต้องหยุดการใช้งานทั้งระบบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน API570 Piping Inspection Code : In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 235 ง (3 ตุลาคม 2565) หน้า 12-16

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/235/T_0012.PDF