ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 184/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเรือ กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tankers) ยกเว้น เรือที่มีประเภทการใช้ บรรทุกน้ำจืด (Fresh water tanker) บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier) และบรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)

เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tankers ) อันเป็นการป้องกันเหตุไฟไหม้และระเบิดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 มาตรา 158 มาตรา 160 มาตรา 170 และมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหมวด ค. ของข้อกำหนดในการตรวจเรือเดินทะเล ข้อ 18.1 (5) และ ข้อ 20 ของกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 และข้อ 8 (1) (ข) ของกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมเจ้าท่า จึงออกประกาศกำหนดมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเรือกลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker ) ยกเว้น เรือที่มีประเภทการใช้บรรทุกน้ำจืด (Fresh water tanker) บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier) และบรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker) ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 235 ง (3 ตุลาคม 2565) หน้า 21-22

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/235/T_0021.PDF