ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 7 การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามข้อ 6 (1) จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 245 ง (12 ตุลาคม 2565) หน้า 3-9 (ท้ายประกาศ 8 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/245/T_0003.PDF