ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง (hemp) ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมสิ่งที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว อีกทั้งได้มีการแก้ไขส่วนประกอบจากกัญชาหรือกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้ว ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 245 ง (12 ตุลาคม 2565) หน้า 16

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/245/T_0016.PDF