ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2565

     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณและราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในรายการ 17 ในตารางหมายเลข 1 ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 302 ง (26 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 8

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/302/t_0008.pdf