ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า และการนำสุราออกจากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (3) และมาตรา 153 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกอบกับข้อ 11 ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าและการนำสุราออกจากสถานที่ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิตไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“เบียร์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ข้าวบาร์เลย์กับฮอป หรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสมในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้

“ไวน์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จำพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น

“สปาร์กลิ้งไวน์” หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท

“สุราแช่ผลไม้” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่น

“สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้หรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้กับองุ่นหรือไวน์องุ่น

“สุราแช่พื้นเมือง” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจำพวกน้ำตาล เช่น กระแช่หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจำพวกข้าว เช่น อุ น้ าขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี

“สุราแช่อื่น” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง

“สุราขาว” หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี

“สุราผสม” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราขาวผสมสุราสามทับมาปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี

“สุราปรุงพิเศษ” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี

“สุราพิเศษ” หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตสุรา ดังนี้

2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าต้องผลิตสุราตามชนิด แรงแอลกอฮอล์และปริมาณการผลิตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า โดยต้องใช้วัตถุดิบ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต กรรมวิธีหรือขั้นตอนการผลิต ตามที่แจ้งไว้กับกรมสรรพสามิต และในกรณีที่ใช้เครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุรา ต้องใช้เครื่องกลั่นที่มีรายละเอียดตามที่แจ้งไว้กับกรมสรรพสามิตเท่านั้น

2.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสุราตามข้อ 2.1 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าแจ้งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตบันทึกรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นในใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า

ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้าต้องผลิตสุราที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดท้ายประกาศนี้ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 44-46 (ท้ายประกาศ 6 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000004401.pdf