คำตอบ

เฮมพ์-ไบโอ-บล็อก เป็นวัสดุมวลเบาที่เกิดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และ สามารถป้องกันเสียงได้อีกด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บล็อกก่อสร้างชีวภาพมวลเบาจากต้นกัญชง. เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับที่ 685, ธันวาคม 2561, หน้าที่ 80-81