คำตอบ 

ไอออนนิกลิควิดคือ สารที่ภายในโมเลกุลมีความเป็นขั้วทั้งบวกและลบ ซึ่งโดยปกติมีลักษณะดังนี้
1. เป็นของเหลวไม่มีสี
2. มีความหนืดค่อนข้างสูง
3. ที่สภาวะอุณหภูมิห้องจะมีความดันไอที่ต่ำมากหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสารที่ไม่ระเหย (Non-volatile)
4. เป็นตัวทำละลายได้ดีในช่วงการใช้งานที่ค่อนข้างกว้าง คือ ละลายได้ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ (ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของไอออนนิกลิควิด)
5. คุณสมบัติ thermal stability และ miscibility ขึ้นอยู่กับประจุลบภายในโมเลกุล
6. ค่าความหนืด แรงตึงผิว ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับความยาวของสารโซ่หมู่คาร์บอนในประจุบวก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุเมธ บุญเกิด.  Ionic liquid ตัวทำละลายทางเลือกสำหรับการสกัดสมุนไพร.  R&D Newsletter.  ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม) 2554, หน้า 18-19